KLUBBEN / VEDTÆGTER
 
Vedtægter for
Old Boys – Holstebro Golfklub

§1 Klubben
1.1 Klubbens navn er Old Boys – Holstebro Golfklub og er en klub i klubben i Holstebro Golfklub.
1.2 Klubbens hjemsted er Holstebro Kommune.

§2 Formål
Old Boys er en herreklub for alle, der er fyldt 55 år. Formålet er at skabe et sted hvor seniorer kan mødes og gennem golfen få nye sociale relationer.

§3 Medlemskab
Alle herrer, der er fyldt 55 år og har et gyldigt medlemskab af Holstebro Golfklub, kan optages som medlem.

§4 Kontingent
4.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales årlig, senest d. 31. december eller ved indmeldelsen.
4.2 Betaler et medlem ikke kontingent til den fastsatte tidsfrist, vil det blive betragtet som udmeldelse af klubben og medlemmet mister ethvert krav på andel af klubbens formue.
4.3 Udmeldelse kan ske skriftligt til enhver tid. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

§5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
5.2 Generalforsamlingen afholdes i oktober måned og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside samt på opslagstavlen i Holstebro Golfklub.
5.3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§6 Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det revideret regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og matchfee
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Kasserer
c. Matchleder
d. Matchlederassistent
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§7 Stemmeret
Alle medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen. Fuldmagt kan ikke gives. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal, dog ikke ved vedtægtsændringer jvf. §11, ekstraordinær generalforsamling jvf. §12 og klubbens evt. opløsning jvf. §13.

§8 Ledelse
8.1 Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle er på valg, genvalg er mulig uden tidsbegrænsning.
8.2 Bestyrelsen leder klubbens arbejde samt tilrettelæggelse og afholdelse af turneringer.
8.3 Bestyrelsen varetager klubben tarv under ansvar overfor generalforsamlingen og har pligt til og ansvar for, at der føres et retvisende regnskab.

§9 Tegning og hæftelse
9.1 Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer. Der kan udstedes fuldmagt til kasserer og matchleder til at foretage betaling af regninger og modtage indbetalinger.
9.2 Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse og klubben hæfter kun med sin formue.

§10 Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september.

§11 Vedtægtsændring
11.1 Ændring af klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
11.2 Ved vedtagelse af ændringer skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemme for forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§12 Ekstraordinær generalforsamling
12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 20% af medlemmerne skriftlig begærer dette.
12.2 Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal – vedlagt dagsorden – indleveres skriftligt til formanden.
12.3 Indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§13 Opløsning af klubben
13.1 Klubben kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 del af medlemmerne er til stede og stemmer herfor.
13.2 Hvis dette antal ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel senest 2 måneder efter generalforsamlingen. Klubben kan herefter opløses ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte, uanset de fremmødtes antal.
13.3 Dersom klubben ved opløsning ejer en formue, skal denne overdrages til Holstebro Golfklubs ungdomsafdeling.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 31. oktober 2019


....................................................... ….......................................................