KLUBBEN / ÅRSMØDER

ÅRSMØDER

Referat fra Årsmøde 2019.
 
Bilag 1: Formandens beretning.
Bilag 2: Regnskab 2018/19.
Bilag 3: Budget 2020
Bilag 4: Vedtægter for Old-Boys – Holstebro Golfklub.

Årsmødet blev afholdt 31 oktober 2019 med 51 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2018/19.
4. Fastsættelse af
-kontingent 2019/20
-matchfee
5. Valg af bestyrelse:
-formand: Leif Blomberg (modtager genvalg)
-kasserer: Søren Rasmussen (bestyrelsens forslag)
Eric Carlsen genopstiller ikke
-matchleder: Torsten L Thomsen (modtager genvalg)
-matchleder ass.: Christian Lindhardt (modtager genvalg)
6. Indkomne forslag:
-fra medlemmer
-fra bestyrelsen
a) Vedtagelse af Vedtægter
b) Vestjysk Old Boys samarbejdet?
c) Juli måneds udflugt
d) Tysklandstur august 2020!
7. Eventuelt.

Ad 1.

T.L. Thomsen blev valgt som dirigent og referent.

 Ad 2. 

FMD roste i sin beretning, se bilag 1, alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt.

Ad 3.

Kasseren fremlagde regnskabet, se bilag 2, som viste et underskud på godt 8.500,00 kr.
Underskuddet er primært pga. et ekstra ordinært stort indkøb af vin, med deraf følgende stort lager af vin. B. Haaning mente, at man bare kunne bogføre lageret, så ville der være balance i regnskabet. Den ansvarlige for årets regnskab E. Carlsen gav B. Haaning ret, men fandt, at det ville være i strid med de principper, hvorefter regnskaberne de sidste 10 år var blevet lavet. Regnskabet vil således heller ikke frem over medregne værdien af vores vin lager. Der var ingen kommentarer til dette.
Regnskabet godkendt.

Ad 4.

Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse på 100,00 kr. Begrundelsen for denne forhøjelse er primært for at kunne fastholde matchfee og prisen for spisning på samme niveau som i 2018/19. Budget for 2020 vedhæftet som bilag 3. Kontingentet blev fastsat til 300,00 kr. pr. år. Matchfee blev fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Prisen fastholdes på 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at hæve disse priser, hvis forholdene, som beskrevet i budgettet, ændres væsentligt
.
Ad 5.

Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater.

 Ad 6.

1. Forslag fra Chr. Roos om anvendelse af måtter i vinter halvåret blev ikke vedtaget. Bestyrelsen foreslog, at vi følger HGK’s regler om anvendelsen af måtter på Park/Engbanen i vinter halvåret. Dette blev vedtaget.

 2. Vedtagelse af Vedtægter. FMD gav i sin beretning, se bilag 1, begrundelsen for, hvorfor vi skal have vedtægter og CVR nr.. S. Rasmussen gennemgik de nye vedtægter. De nye vedtægter blev godkendt med enkelte bemærkninger, idet det primært drejede sig om en justering/tilføjelse til/af &6 og om der skulle stå Årsmøde eller Generalforsamling. Med vedtagelsen af de nye vedtægter var det nødvendigt at få valgt en revisor. Bestyrelsen foreslog Peder Arberg, som blev valgt uden modkandidater.

 3. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 11 ud af 51 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet. Hermed er det afgjort, at vi ikke længere deltager i VOB. Bestyrelsen underretter de øvrige klubber.

4. Bestyrelsen ønskede en debat om spil på andre baner i juli 2020. Debatten mundede ud i et ønske om 1 match på en fremmed bane i 2020. Her var ønsket at fastholde turen til Skærbæk Mølle. Der vil blive arrangeret ferie matcher i uge 29 2020. Der skal afholdes DM i Slagspil på vores bane i uge 31 2020, hvorfor banen sandsynligvis bliver lukket hele ugen. Der skal til dette arrangement bruges mange hjælpere, hvorfor Old-Boys må forventes at blive bedt om at stille et større antal frivillige til dette. Med baggrund i ovennævnte bliver turen til Skærbæk Mølle planlagt til 23 juli 2020.

5. Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklandsturen gennemføres 17 til 20 august 2020. Opslag om denne tur og kalender for 2020 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.

 Ad 7.

Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt.

 FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af

T. Lind Thomsen

                                                                                                                                  

Referat fra Årsmøde 2018.


Årsmødet blev afholdt 25 oktober 2018 med 57 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Fremlæggelse af regnskabet.
3. Valg til bestyrelsen:
o Formand, bestyrelsen foreslår Leif Blomberg
o Næstformand, bestyrelse foreslår nedlagt.
o Kasserer (Erik Carlsen)
o Matchleder (Torsten L. Thomsen)
o Matchleder ass. (Chr. Lindhardt)
4. Fastsættelse af kontingent og matchfee for 2019.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønsker bestyrelsen:
a. Debat om fortsat samarbejde med VOB.
b. Debat om spil på andre baner i juli måned.
6. Eventuelt.

Ad 1.
FMD (Bent Nielsen) roste i sin beretning alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD berettede herefter om sine mange år som FMD og redegjorde kort for sit ønske om at afgå som FMD. Han håbede, at forsamlingen ville beslutte at fortsætte samarbejdet med de øvrige klubber i Vestjysk Old-Boys (VOB), som han selv havde nydt at deltage i gennem sine mange år som spiller og senere som FMD. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt,

Ad 2.
Kasseren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på godt 3.400,00 kr. Egenkapitalen er forbedret til ca. 31.700,00 kr., hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. Det betyder, at vi kan yde samme store tilskud i 2019 som i 2018.
Regnskabet godkendt.

Ad 3.
Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater. Den nye FMD, Leif Blomberg, takkede for valget og takkede den afgåede FMD for indsatsen gennem årene.

Ad 4,
Kontingentet blev fastsat uændret til 200,00 kr. pr. år. Matchfee blev ligeledes fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at man ønskede at fastholde prisen på 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne.

Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 39 ud af 57 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet.
Bestyrelsen ønskede en debat om spil på andre baner i juli, fordi tilslutningen til de 3 oprettede matcher var meget mangelfuld. 1 match måtte helt aflyses, 14 spillere til matchen i Brande og 20 spillere til matchen i Skærbæk. Det er ikke tilfredsstillende med så få spillere i forhold til den tid der anvendes til planlægningen og tilrettelæggelsen af matcherne. Debatten mundede ud i et ønske om 2 matcher på fremmede baner i 2019. Specielt var det et ønske at fastholde turen til Skærbæk Mølle. Planlægningen af matcher i juli 2019 vil først blive programsat, når der har været møde med HGK bestyrelse vedrørende feriematcher m.v..

Ad 6.
Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklandsturen gennemføres 19 til 22 august 2019. Opslag om denne tur og kalender for 2019 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.
Inden afslutningen af årsmødet uddelte den afgående FMD gaver til kontoret, greenkeeperne og cafeteriet. FMD roste specielt cafeen (Kirsten og hjælpere) for altid god service, højt humør og fremragende mad tilbud.
FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for det store fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af
T. Lind Thomsen
 
 
Referat fra Årsmøde 2017.

Årsmødet blev afholdt 26 oktober 2017 med 69 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Fremlæggelse af regnskabet.
3. Valg til bestyrelsen:
o Formand (Bent Nielsen)
o Næstformand (Irving Simonsen)
o Kasserer (Erik Carlsen)
o Matchleder (Torsten L. Thomsen)
o Matchleder ass. (Chr. Lindhardt)
4. Fastsættelse af kontingent og matchfee for 2018.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønsker bestyrelsen:
a. debat om fortsat samarbejde med VOB.
b. fortsat samarbejde med Lemvig.
6. Eventuelt.

Ad 1.
FMD roste i sin beretning alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD kom også ind på samarbejdet i Vestjysk Old-Boys (VOB) og fandt det meget tilfredsstillende med det flotte fremmøde til de respektive matcher. FMD håbede, at vi kunne få en klar godkendelse til at fortsætte dette samarbejde under behandling af emnet under pkt.5 på dagsordenen. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt,

Ad 2.
Kasseren fremlagde regnskabet, som viste et underskud på godt 18.500,00 kr., primært pga. store tilskud til månedsafslutningerne og spil på andre baner. Egenkapitalen er dog fortsat på ca. 27.000,00 kr., hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Det betyder dog, at vi ikke kan yde samme store tilskud i 2018 som i 2017. Vi vil dog fortsat give tilskud til månedsafslutningerne.
Regnskabet godkendt.

Ad 3.
Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater.

Ad 4,
Kontingentet blev fastsat uændret til 200,00 kr. pr. år. Matchfee blev ligeledes fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at man ønskede at øge prisen til 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholdt sig i øvrigt ret til at hæve matchfee til 30,00 kr., hvis det blev nødvendigt. Der var ingen protester imod dette.

Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 48 ud af 69 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet.
Debatten om fortsat samarbejde med Lemvig blev afsluttet med en afstemning. En spiller ønskede at fortsætte samarbejdet. Bestyrelsen vil hurtigst muligt kontakte Lemvig og dermed stoppe den årlige match mod Lemvig.

Ad 6.
Hartmann Jensen spurgte om tilmeldingen til matcherne ikke kunne udsættes til onsdagen før matchen. HGK bestyrelse fastholder kravet om frigivelse af tiderne i Golf-Box senest 48 timer før match start. Det kan OB desværre ikke få ændret.
Bestyrelsen efterlyste en Webmaster, som ansvarlig for oprettelse af en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside er fjernet ifm. med oprettelsen af HGK’s egen nye hjemmeside. Desværre var der ingen, der ville påtage sig dette arbejde.
Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklands turen gennemføres 20 til 23 august 2018. Opslag om denne tur og kalender for 2018 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.
Inden afslutningen af årsmødet uddelte FMD gaver til kontoret, greenkeeperne og cafeteriet. FMD roste specielt cafeen (Kirsten og hjælpere) for altid god service, højt humør og fremragende mad tilbud.
FMD (Bent Nielsen) erklærede, at dette var hans sidste periode som formand. OB har nu et år til at finde hans afløser som formand. FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for det store fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af
T. Lind Thomsen
Webmaster Chr. Lindhardt  | Tlf.: 21140620 | chr.lindhardt@mail.dk