KLUBBEN / GENERALFORSAMLINGER

GENERALFORSAMLINGER

 

 

Referat fra Generalforsamlingen 2022.

Referat klik her --> Referat Generalforsamling 2022

 

 

Referat fra Generalforsamling 2021.

 

 

Referat: Klik her --->  ReferatGeneralforsamling2021

Bilag 1: Formandens beretning: Klik her ---> FormandensBeretning2021

Bilag 2: Regnskab 2020/21. (Under fanen KLUBBEN/REGNSKAB)

 

 

Referat fra Generalforsamling 2020.

 

Bilag 1: Formandens beretning. (Se efter Referatet)
Bilag 2: Regnskab 2019/20. (Under fanen KLUBBEN/REGNSKAB)
Bilag 3: Budget 2021.  (Under fanen KLUBBEN/REGNSKAB)

 

Generalforsamlingen blev afholdt 29 oktober 2020 med 43 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det revideret regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og matchfee.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Kasser
c. Matchleder
d. Matchlederassistent
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

 Ad 1.

T.L. Thomsen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2.
FMD startede sin beretning, se bilag 1, med at konstatere, at de nye vedtægter er et godt styringsværktøj for bestyrelsens arbejde. FMD omtalte herefter de mange restriktioner pga. Covid-19, som havde/har besværlig gjort gennemførelsen af vores matcher og ikke mindst det sociale liv i klubben. FMD sluttede sin beretning med at takke alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det omfang, det havde været muligt pga. Covid-19.
FMD beretning blev godkendt.

 Ad 3.

Kasseren fremlagde regnskabet, se bilag 2, som viste et overskud på godt 6.500,00 kr.
Egenkapitalen er på ca. 29.000,00 kr. Regnskabet er revideret og godkendt af revisoren. Bestyrelsen finder regnskabet for tilfredsstillende. Der var ingen kommentarer til dette.
Regnskabet godkendt.
 
Ad 4.
Kasseren fremlagde bestyrelsens budget, se bilag 3, hvor der budgetteres med et underskud på ca. 7.500,00 kr. Begrundelsen er, at bestyrelsen finder egenkapitalen for stor og derfor bør reguleres til ca. 15-20.000,00 kr. i de kommende år. Covid-19 har betydet, at OB skal anvende Mobile Pay til betaling af matchfee. Den nuværende ordning med Mobile Pay giver ikke vores kasser de nødvendige redskaber til kontrol af, hvem der har betalt matchfee. Samtidig er ordningen blevet meget dyr, da bankens gebyr er steget væsentligt. Dette gør, at ordningen med Mobile Pay ønskes ændret. Betalingen skal i højere grad ligge på den enkelte transaktion end på den samlede ordning. Endvidere vil en ændret ordning give kasseren de nødvendige redskaber til kontrol af betalingen. På spørgsmål fra N. H. Olesen om andre banker var billigere, svarede kasseren, at nogle banker var dyrere og at den nye ordning efter hans opfattelse var den billigste. Den nye ordning med Mobile Pay medfører ingen ændringer for det enkelte medlem, men vil medføre en udgift på ca. 2.500,00 kr. pr. år, der indregnes i det nye budget for 2021. Konklusionen blev, at ordningen ændres efter kasserens ønske. Kontingentet blev fastsat til 300,00 kr. pr. år. Matchfee blev fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Prisen fastholdes på 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at hæve disse priser, hvis forholdene, som beskrevet i budgettet, ændres væsentligt.

Ad 5.
Forslag fra Chr. Roos om gave til afgående bestyrelsesmedlemmer i form af 3 flasker vin. . Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for og 5 imod. Der var ikke indkommet andre forslag.

 Ad 6.

Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater. Herefter består den nye bestyrelse af:
1. Formand, L. Blomberg (genvalgt).
2. Kasser, S. Rasmussen (genvalgt).
3. Matchleder, Chr. Lindhardt (ny valgt).
4. Matchlederassistent. J.C. Christiansen (ny valgt)

 Ad 7.

 P. Arberg blev genvalgt som revisor.

 Ad 8.

 Chr. Ross foreslog, for at skaffe nye medlemmer til OB, at bestyrelsen skulle give en flaske vin til de gamle medlemmer, som skaffede et nyt medlem. FMD svarede, at det ikke var bestyrelsens intention at honorere dette, men ville gerne opfordrede alle til at gøre reklame for Old-Boys og dermed skaffe nye medlemmer. 

N. Sandgaard opfordrede bestyrelsen til at fastholde ordningen med vin præmier og ikke uddele gavekort som præmier. Det korte svar, bestyrelsen forbeholder sig retten til at uddele gavekort som præmier, men vil tage hensyn til, at der kan være enkelte medlemmer som hellere vil have vin som præmie.
Som det fremgår af FMD beretning vil både sommertur til Skærbæk Mølle og Tysklandsturen blive gennemført i 2021.
FMD afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for fremmøde samt god ro og orden under mødet.

 

Referat udfærdiget af
T. Lind Thomsen
 
bilag 1:
 
Beretning OldBoys Generalforsamling den 29. oktober 2020

År 1 med formelle og godkendte vedtægter. Vedtægterne er et glimrende styringsværktøj, og har ikke været hæmmende for bestyrelsens arbejde i årets løb.
Et år der pludselig blev og fortsat er påvirket af covid-19. Med udmeldingerne fra myndighederne i begyndelsen af marts måned in mente, traf vi den 11. marts beslutning om at suspendere al oldboys arrangeret spil. Mette Frederiksen blev åbenbart inspireret for senere på dagen lukkede hun Danmark ned. Vi fulgte og følger nøje myndighedernes, DGU’s og Holstebro Golfklubs udmeldinger om mulighederne for spil, og under hvilke forudsætninger dette kan ske.
Resultatet heraf blev, at vi igen begyndte torsdagsspil den 14. maj uden samling og med løbende start. Myndighedernes retningslinjer ændredes således, at det blev mulig med samlet start igen den 11. juni. Vi justerede vore Spilretningslinjer til den nye situation. På trods af 8 opdateringer af anbefalinger fra DGU siden da, har vore 11. juni spilretningslinjer været valide lige indtil i mandags, den 26. oktober.
Eksisterende Spilretningslinjer er derfor pr. 26. oktober. Er på hjemmesiden og på opslagstavlen. Når der sker ændringer i retningslinjer fra myndighederne, justerer vi hvis behov herfor, og orienterer straks til alle medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har fulgt alle relevante retningslinjer, og omsat disse til OldBoys spil på en korrekt og sikker måde.
Nogle “kedelige” faktuelle tal ol.
• Vi er 82 medlemmer. Vi forventer et medlemstal i indeværende år på 80
• Gennemsnitlig antal deltagere ved torsdagsturneringerne har været 37
• Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året
• Søren vil om lidt gennemgå regnskabet for året, som er revideret med en blank påtegning, og udviser et overskud på godt sekstusinde. Driftsregnskabet anser vi for tilfredsstillende. Egenkapitalen er på godt niogtyvetusinde.
• Bestyrelsen mener egenkapitalen er for stor, og har derfor planlagt aktiviteter, der i alt budgetteres til at reducere denne med godt syvtusinde kroner i indeværende regnskabsår. Mere herom når Søren fremlægger budgettet
Samarbejdet mellem OldBoys og klubbens bestyrelse og ledelse har hovedsagelig været ret uformelle snakker med Kristian Grud. Vi anser samarbejdet for saglig og gnidningsfri. Altså fuldt tilfredsstillende.
Det samme kan vi heldigvis sige også om samarbejdet med Jimmy i Shop, med greenkeeperne, som sagt med Kristian Grud og dermed også hans stab i sekretariatet, og med Sanda og Bjørn i Caféen.
Med vore to trænere har vi i år, i august, haft fire torsdags fællestræning. Vi synes dette har være så positiv, at vi foreslår fællestræning gentaget til foråret.

Turneringerne om torsdagene er afviklet på sædvanlig kompetent vis af Torsten og af Christian. En stor tak herfor. Det er jo selve kernen i såvel det sportslige som det sociale i OldBoys klubben. Det er egentlig ganske uretfærdigt, at netop dette fylder så lidt i min beretning, men tag det som udtryk for at planlægning og gennemførelsen er mere end godkendt. Initieret af covid-19 restriktionerne anvender vi nu, og vil fortsat gøre, livescoring. Succesen hermed har ikke været hundrede procent, men det bliver den, for det skal den.
Kasserer jobbet varetages kompetent af Søren. En meget bureaukratisk start med oprettelse af alt mulig i banken, for bl.a. at få afdækket bestyrelsesmedlemmernes hvidvask tilbøjeligheder, blev overstået. Netop som pengestrømmene flød smertefrit, bankede covid-19 på døren. Kontanter blev forbudt, og MobilePay etableret. Den nuværende MobilePay løsning er ikke administrativt særlig håndterbar. bl.a. fordi fortsat anvendelse af MobilePay vil øge omkostninger næste år, vil Søren under budgetbehandlingen beskrive dette forhold.
Vi har besluttet at ændre vores Buggy ordning med klubben for2021, idet vi administrativt skifter til Klippekort. Prisen for et sæde foreslår vi fortsat skal være kr. 50, så ingen ændring fra spillerens side.
Torsten har planlagt og gennemført såvel sommertur til Skærbæk Mølle Golfklub, samt Tysklandstur. Sommertur og Tysklandstur planlægges at fortsætte også næste sommer.
Vi i bestyrelsen planlægger det kommende år gennemført stort set efter samme principper som det afsluttede år, altså Evolution fremfor Revolution. Vi er ikke her og nu bekendt med elementer i fremtiden der forhindrer dette. Ikke flere revolutioner a’la covid-19, men evolution, f.eks. spil et par gange næste år på Storåbanen.
Sluttelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og givtigt samarbejde. Torsten har valgt at gå på pension fra bestyrelsesarbejdet. Denne situation vender jeg tilbage til senere i dagsordenen under valg af bestyrelse.
Og sidst men ikke mindst en stor tak til alle OldBoys medlemmerne, for jeres deltagelse i såvel det sportslige i dette herlige golfspil, som i det sociale liv der knyttes hertil. I er vores ambassadører udadtil, og netop derfor har I en forpligtelse til, at advokere overfor potentielle nye medlemmer, når det vil være betimeligt.
Bestyrelsens beretning overgives hermed til Generalforsamlingens behandling, tak.
 

Referat fra Årsmøde 2019.
 
Bilag 1: Formandens beretning.
Bilag 2: Regnskab 2018/19.
Bilag 3: Budget 2020
Bilag 4: Vedtægter for Old-Boys – Holstebro Golfklub.

Årsmødet blev afholdt 31 oktober 2019 med 51 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2018/19.
4. Fastsættelse af
-kontingent 2019/20
-matchfee
5. Valg af bestyrelse:
-formand: Leif Blomberg (modtager genvalg)
-kasserer: Søren Rasmussen (bestyrelsens forslag)
Eric Carlsen genopstiller ikke
-matchleder: Torsten L Thomsen (modtager genvalg)
-matchleder ass.: Christian Lindhardt (modtager genvalg)
6. Indkomne forslag:
-fra medlemmer
-fra bestyrelsen
a) Vedtagelse af Vedtægter
b) Vestjysk Old Boys samarbejdet?
c) Juli måneds udflugt
d) Tysklandstur august 2020!
7. Eventuelt.

Ad 1.

T.L. Thomsen blev valgt som dirigent og referent.

 Ad 2. 

FMD roste i sin beretning, se bilag 1, alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt.

Ad 3.

Kasseren fremlagde regnskabet, se bilag 2, som viste et underskud på godt 8.500,00 kr.
Underskuddet er primært pga. et ekstra ordinært stort indkøb af vin, med deraf følgende stort lager af vin. B. Haaning mente, at man bare kunne bogføre lageret, så ville der være balance i regnskabet. Den ansvarlige for årets regnskab E. Carlsen gav B. Haaning ret, men fandt, at det ville være i strid med de principper, hvorefter regnskaberne de sidste 10 år var blevet lavet. Regnskabet vil således heller ikke frem over medregne værdien af vores vin lager. Der var ingen kommentarer til dette.
Regnskabet godkendt.

Ad 4.

Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse på 100,00 kr. Begrundelsen for denne forhøjelse er primært for at kunne fastholde matchfee og prisen for spisning på samme niveau som i 2018/19. Budget for 2020 vedhæftet som bilag 3. Kontingentet blev fastsat til 300,00 kr. pr. år. Matchfee blev fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Prisen fastholdes på 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at hæve disse priser, hvis forholdene, som beskrevet i budgettet, ændres væsentligt
.
Ad 5.

Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater.

 Ad 6.

1. Forslag fra Chr. Roos om anvendelse af måtter i vinter halvåret blev ikke vedtaget. Bestyrelsen foreslog, at vi følger HGK’s regler om anvendelsen af måtter på Park/Engbanen i vinter halvåret. Dette blev vedtaget.

 2. Vedtagelse af Vedtægter. FMD gav i sin beretning, se bilag 1, begrundelsen for, hvorfor vi skal have vedtægter og CVR nr.. S. Rasmussen gennemgik de nye vedtægter. De nye vedtægter blev godkendt med enkelte bemærkninger, idet det primært drejede sig om en justering/tilføjelse til/af &6 og om der skulle stå Årsmøde eller Generalforsamling. Med vedtagelsen af de nye vedtægter var det nødvendigt at få valgt en revisor. Bestyrelsen foreslog Peder Arberg, som blev valgt uden modkandidater.

 3. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 11 ud af 51 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet. Hermed er det afgjort, at vi ikke længere deltager i VOB. Bestyrelsen underretter de øvrige klubber.

4. Bestyrelsen ønskede en debat om spil på andre baner i juli 2020. Debatten mundede ud i et ønske om 1 match på en fremmed bane i 2020. Her var ønsket at fastholde turen til Skærbæk Mølle. Der vil blive arrangeret ferie matcher i uge 29 2020. Der skal afholdes DM i Slagspil på vores bane i uge 31 2020, hvorfor banen sandsynligvis bliver lukket hele ugen. Der skal til dette arrangement bruges mange hjælpere, hvorfor Old-Boys må forventes at blive bedt om at stille et større antal frivillige til dette. Med baggrund i ovennævnte bliver turen til Skærbæk Mølle planlagt til 23 juli 2020.

5. Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklandsturen gennemføres 17 til 20 august 2020. Opslag om denne tur og kalender for 2020 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.

 Ad 7.

Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt.

 FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af

T. Lind Thomsen

                                                                                                                                  

Referat fra Årsmøde 2018.


Årsmødet blev afholdt 25 oktober 2018 med 57 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Fremlæggelse af regnskabet.
3. Valg til bestyrelsen:
o Formand, bestyrelsen foreslår Leif Blomberg
o Næstformand, bestyrelse foreslår nedlagt.
o Kasserer (Erik Carlsen)
o Matchleder (Torsten L. Thomsen)
o Matchleder ass. (Chr. Lindhardt)
4. Fastsættelse af kontingent og matchfee for 2019.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønsker bestyrelsen:
a. Debat om fortsat samarbejde med VOB.
b. Debat om spil på andre baner i juli måned.
6. Eventuelt.

Ad 1.
FMD (Bent Nielsen) roste i sin beretning alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD berettede herefter om sine mange år som FMD og redegjorde kort for sit ønske om at afgå som FMD. Han håbede, at forsamlingen ville beslutte at fortsætte samarbejdet med de øvrige klubber i Vestjysk Old-Boys (VOB), som han selv havde nydt at deltage i gennem sine mange år som spiller og senere som FMD. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt,

Ad 2.
Kasseren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på godt 3.400,00 kr. Egenkapitalen er forbedret til ca. 31.700,00 kr., hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. Det betyder, at vi kan yde samme store tilskud i 2019 som i 2018.
Regnskabet godkendt.

Ad 3.
Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater. Den nye FMD, Leif Blomberg, takkede for valget og takkede den afgåede FMD for indsatsen gennem årene.

Ad 4,
Kontingentet blev fastsat uændret til 200,00 kr. pr. år. Matchfee blev ligeledes fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at man ønskede at fastholde prisen på 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne.

Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 39 ud af 57 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet.
Bestyrelsen ønskede en debat om spil på andre baner i juli, fordi tilslutningen til de 3 oprettede matcher var meget mangelfuld. 1 match måtte helt aflyses, 14 spillere til matchen i Brande og 20 spillere til matchen i Skærbæk. Det er ikke tilfredsstillende med så få spillere i forhold til den tid der anvendes til planlægningen og tilrettelæggelsen af matcherne. Debatten mundede ud i et ønske om 2 matcher på fremmede baner i 2019. Specielt var det et ønske at fastholde turen til Skærbæk Mølle. Planlægningen af matcher i juli 2019 vil først blive programsat, når der har været møde med HGK bestyrelse vedrørende feriematcher m.v..

Ad 6.
Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklandsturen gennemføres 19 til 22 august 2019. Opslag om denne tur og kalender for 2019 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.
Inden afslutningen af årsmødet uddelte den afgående FMD gaver til kontoret, greenkeeperne og cafeteriet. FMD roste specielt cafeen (Kirsten og hjælpere) for altid god service, højt humør og fremragende mad tilbud.
FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for det store fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af
T. Lind Thomsen
 
 
Referat fra Årsmøde 2017.

Årsmødet blev afholdt 26 oktober 2017 med 69 spillere til den traditionelle spisning og møde. Mødet blev gennemført med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Fremlæggelse af regnskabet.
3. Valg til bestyrelsen:
o Formand (Bent Nielsen)
o Næstformand (Irving Simonsen)
o Kasserer (Erik Carlsen)
o Matchleder (Torsten L. Thomsen)
o Matchleder ass. (Chr. Lindhardt)
4. Fastsættelse af kontingent og matchfee for 2018.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønsker bestyrelsen:
a. debat om fortsat samarbejde med VOB.
b. fortsat samarbejde med Lemvig.
6. Eventuelt.

Ad 1.
FMD roste i sin beretning alle OB for det gode sammenhold i afdelingen samt for den aktive deltagelse i det sociale liv efter de enkelte matcher. FMD kom også ind på samarbejdet i Vestjysk Old-Boys (VOB) og fandt det meget tilfredsstillende med det flotte fremmøde til de respektive matcher. FMD håbede, at vi kunne få en klar godkendelse til at fortsætte dette samarbejde under behandling af emnet under pkt.5 på dagsordenen. FMD sluttede med at takke alle for et godt år.
FMD beretning blev godkendt,

Ad 2.
Kasseren fremlagde regnskabet, som viste et underskud på godt 18.500,00 kr., primært pga. store tilskud til månedsafslutningerne og spil på andre baner. Egenkapitalen er dog fortsat på ca. 27.000,00 kr., hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Det betyder dog, at vi ikke kan yde samme store tilskud i 2018 som i 2017. Vi vil dog fortsat give tilskud til månedsafslutningerne.
Regnskabet godkendt.

Ad 3.
Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater.

Ad 4,
Kontingentet blev fastsat uændret til 200,00 kr. pr. år. Matchfee blev ligeledes fastsat uændret til 20,00 kr. pr. match. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at man ønskede at øge prisen til 50,00 kr. for spisning til månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholdt sig i øvrigt ret til at hæve matchfee til 30,00 kr., hvis det blev nødvendigt. Der var ingen protester imod dette.

Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen ønskede en debat om samarbejdet i VOB skulle fortsætte, debatten blev afsluttet med en afstemning, hvor 48 ud af 69 spillere ønskede at fortsætte samarbejdet.
Debatten om fortsat samarbejde med Lemvig blev afsluttet med en afstemning. En spiller ønskede at fortsætte samarbejdet. Bestyrelsen vil hurtigst muligt kontakte Lemvig og dermed stoppe den årlige match mod Lemvig.

Ad 6.
Hartmann Jensen spurgte om tilmeldingen til matcherne ikke kunne udsættes til onsdagen før matchen. HGK bestyrelse fastholder kravet om frigivelse af tiderne i Golf-Box senest 48 timer før match start. Det kan OB desværre ikke få ændret.
Bestyrelsen efterlyste en Webmaster, som ansvarlig for oprettelse af en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside er fjernet ifm. med oprettelsen af HGK’s egen nye hjemmeside. Desværre var der ingen, der ville påtage sig dette arbejde.
Bestyrelsen redegjorde kort for kommende arrangementer. Tysklands turen gennemføres 20 til 23 august 2018. Opslag om denne tur og kalender for 2018 vil blive sat på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset snarest.
Inden afslutningen af årsmødet uddelte FMD gaver til kontoret, greenkeeperne og cafeteriet. FMD roste specielt cafeen (Kirsten og hjælpere) for altid god service, højt humør og fremragende mad tilbud.
FMD (Bent Nielsen) erklærede, at dette var hans sidste periode som formand. OB har nu et år til at finde hans afløser som formand. FMD afsluttede herefter årsmødet med at takke for det store fremmøde samt god ro og orden under mødet.

Referat udfærdiget af
T. Lind Thomsen